دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
نام کاربری
رمز عبور
فراموشی رمز عبور | ثبت نام
سبد کالای شما خالی است

اضافه کردن محصول

رمز عبور معتبر نمی باشد
كتاب زبان انگليسي سنجش سال 90 تا 96 شامل 68 ازمون

به نام خدا دربارة كتاب زبان انگليسي، نسبت به ساير دروس موجود در آزمون سراسري، از وضعيت ويژهاي برخوردار است؛ زيرا داوطلبان در اين درس به دو گروه تقسيم ميشوند. گروه كثيري كه فقط به كتابهاي درسي و مدرسه اكتفا كردهاند و به زبان انگليسي چندان مسلط نيستند و گروه قليلي كه به كمك موسسههاي زبان، در اين درس توانمند شدهاند. مهم اين است كه حتي اين گروه قليل كه به زبان انگليسي مسلط هستند، اين درس را رها نميكنند و در برنامة هفتگي خود مطالعه و به ويژه تست زبان را ميگنجانند تا بتوانند از نقطة قوت خود در آزمون سراسري به خوبي بهره ببرند و درصد خوبي را در اين درس كسب كنند. اما وضعيت پاسخگويي به اين درس در كنكور سراسري 1396چگونه بوده است؟ در اين سال، گروه آزمايشي علوم تجربي با 518149 داوطلب حاضر در جلسه، بيشترين شمار داوطلب را به خود اختصاص داده بود كه از اين ميان، 87576نفر ) 16/9درصد داوطلبان( درس زبان را منفي زده و تنها 28507نفر ) 5/5درصد داوطلبان( بالاي 50درصد زدهاند و بيشتر داوطلبان كه شمار آنها 266759 نفر ) 51/48درصد داوطلبان( است، بين صفر تا 10درصد زدهاند! حال سوال اين است كه چگونه ميتوان بر اين درس مسلط شد و به درصدهاي بالا در آن دست يافت؟ مشكلات داوطلبان در يادگيري اين درس چيست؟ چرا داوطلبان معني بيشتر لغتهاي يك متن را ميدانند اما مفهوم متن را متوجه نميشوند؟ چرا بسياري از لغتهاي متنهاي درك مطلب براي داوطلبان، جديد بوده و متن را متوجه نميشوند؟ چگونه ميتوان سرعت تست زدن در اين درس را افزايش داد؟ كتاب »زبان انگليسي سنجش« تمام آزمونهاي آزمايشي جامع سنجش و كنكورهاي سراسري داخل و خارج از كشور از سال 1390تا 7) 1396سال( را در بر ميگيرد. هدف نهايي اين مجموعة ارزشمند، جمعبندي مطالب مهم كتابهاي درسي زبان دورة دبيرستان در قالب آزمونهاي استاندارد و هدفمند است. در دوران جمعبندي، تمرين روزانه، مهمترين و بهترين روش براي انسجامبخشي به نكات درسي زبان انگليسي با استفاده از آزمونهاي چهارگزينهاي است. تمرينهاي تستي مبحث محور، فقط بخشي از هدف يادگيري و تثبيت را تامين ميكند اما استفاده از آزمونهاي جامع 25سوالي، اين امكان را فراهم ميآورد تا اشراف كلي به اشكالها و ابهامات به دست آيد و آنها نيز در پي چندين آزمون مستمر رفع شوند. در اين كتاب، 1700پرسش چهارگزينهاي در قالب 68آزمون وجود دارد كه همگي داراي پاسخ تشريحي جامعاند. تمامي سوالات گرامر و واژگان و متون بخشهاي » «Cloze Testو » «Readingداراي ترجمة فارسياند. براي درك هرچه بيشتر نكات گرامري، به فراخور سطح سوال، مبحث گرامري مورد نظر بهتفصيل شرح داده شده تا با مروري سريع بر توضيحات، تسلطي دوباره بر تمامي مفاهيم پيدا شود. افزون بر اين، دو پيوست كاربردي در انتهاي كتاب ارائه شده است. در پيوست ،1تمامي واژگان سال اول و دوم دبيرستان در قالب جدول به همراه ترجمة هر واژه، ارائه شده است. با مطالعة اين بخش، مسير راحتي براي فهم جملات پيش رو خواهد بود. دليلِ آوردن اين پيوست، وجود تستهايي است كه در كنكورهاي سالهاي اخير آمدهاند و پاسخشان فقط در كتابهاي سال اول و دوم دبيرستان يافت ميشود. در پيوست ،2سوالات مهم و دشوار كنكورهاي سراسري از سال 1384تا 1396گردآوري شدهاند تا دانشآموزان مشتاق و علاقهمند، ضمن تمرين آنها با سطح سوالات دشوار كنكور نيز آشنا شوند. تستهاي مربوط به كتابهاي اول و دوم دبيرستان نيز همگي در اين پيوست آمدهاند. اين كتاب به گونهاي نوشته شده است كه پاسخگوي نياز تمامي داوطلبان قوي، متوسط و ضعيف باشد و هر داوطلب بسته به سطح علمي خود از آن بهره ببرد. دبيران محترم زبان انگليسي نيز ميتوانند، با توجه به سطح هر كلاس از اين كتاب استفاده كنند. به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم داوطلبان، دبيران زبان انگليسي، مشاوران و مديران دبيرستانها و مراكز آموزشي و بهرهمندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين كتاب، آدرس پست الكترونيكي kambizfarahani@yahoo.comمعرفي ميگردد. از شما عزيزان دعوت ميشود، ديدگاههاي ارزشمند خود را از طريق اين آدرس ايميل، با مدير توليدات علمي و آموزشي شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور در ميان بگذاريد. در پايان وظيفه است كه از مدير عامل محترم شركت تعاوني خدمات آموزشي، گروه محترم زبان دفتر توليدات علمي و آموزشي و پرسنل دلسوز اين دفتر و همة عزيزاني كه در مراحل آمادهسازي و چاپ اين كتاب سهمي داشتهاند، صميمانه تشكر شود. موفق باشيد. كامبيز فراهاني؛ مدير توليدات علمي و آموزشي شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور

قیمت : 370,000

اضافه کردن محصول
نام محصول
ریال   قیمت
تعداد

 
Copyright © 2011: SanjeshServ.Com , All right reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up